Toezicht

Organisatie Bestuur Uitvoering Advies Controle Toezicht

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg staat onder toezicht van:

 • twee externe onafhankelijke partijen: De Nederlandsche Bank en de
  Autoriteit Financiële Markten
 • en een interne onafhankelijke commissie: visitatiecommissie

De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Zij controleert of financiële ondernemingen hun afspraken nakomen. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op de financiële markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert of Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg aan de eisen voldoet. Zo controleert DNB bijvoorbeeld:

 • de deskundigheid van de bestuursleden
 • het vereist vermogen van het pensioenfonds
 • hoe het pensioenfonds wordt geleid
 • de pensioenreglementen
 • hoe het pensioenfonds omgaat met waardeoverdrachten

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Mensen moeten vertrouwen hebben in de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan verzekerden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

Visitatiecommissie

Intern toezicht is één van de Principes van goed pensioenfondsbestuur. Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg heeft hiervoor een visitatiecommissie in het leven geroepen. Dit betekent dat 3 onafhankelijke deskundigen een keer per jaar het pensioenfonds controleren.

Onafhankelijk betekent dat de deskundigen op geen enkele manier betrokken zijn bij het functioneren van het pensioenfonds. De visitatiecommissie beoordeelt het pensioenfonds op onder meer:

 • de manier waarop het pensioenfonds wordt bestuurd
 • het gevoerde beleid en de beleidskeuzes
 • hoe het pensioenfonds omgaat met de risico’s op de langere termijn

De bevindingen van de Visitatiecommissie worden in het jaarverslag bekendgemaakt.