Pensioen 1-2-3

RotterdamDe informatie in Pensioen 1-2-3 is niet van toepassing op medewerkers die vanaf 1-1-2016 in dienst zijn getreden bij Huntsman Holland B.V.  Op hen is een DC regeling van toepassing die niet door Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg wordt uitgevoerd.

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie.

Laag 1/3

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner waarschijnlijk partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw <gedeeltelijk> door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.

Sinds 1-1-2016 is er een middelloon regeling.

De tekst van dit reglement is nu beschikbaar. Klik hier voor inzage in het pensioenreglement.

Wat krijg ik in onze pensioenregeling niet ?

Werkt u niet meer bij deze werkgever en overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen en krijgen uw kinderen geen wezenpensioen van ons.

Uw reeds opgebouwde nabestaanden pensioen tot eind 2019 blijft onveranderd.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 1. AOW dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen bij Huntsman Holland B.V.. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

In laag 3 leest u (SFDR document) hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen.

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele loon. Over €17.545 (2024) bouwt u geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ , ook wel franchise genoemd, is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het loon, met een maximum van €137.800 (2024), min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1.875% aan pensioen op.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever, Huntsman Holland B.V. , doet dat ook. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. De totale premie voor werknemer en werkgever is 30,5 voor 2024. (31% voor 2023). 

Welke keuzes heeft u zelf?

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

Wilt u extra pensioen opbouwen? Kijk voor de mogelijkheden in laag 2.

U bouwt pensioen op over het salaris tot € 137.800 (2024) min het drempelbedrag. Verdient u meer, dan kunt u er voor kiezen extra pensioen op te bouwen via een lijfrente of banksparen.

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op de pensioendatum. 

Wilt u het partnerpensioen, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op de pensioendatum.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd. Dit kan alleen als de financiële situatie van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

Gepensioneerden en slapers

 Jaar Voorwaardelijke Indexatie   Stijging van de prijzen
1-1-2024 0% -0,4%
1-1-2023 10,3% 14,3%
1-1-2022 3,42% 3,42%
1-1-2021 0,47% 1,22%
1-1-2020 1,61% 1,73%
1-1-2019 1,68%
1,68%
1-1-2018 1,09%  1,34% 
1-1-2017 0,03% 0,35%
1-1-2016 0,18% 0,44%

 

 Actieven

jaar Onvoorwaardelijke Indexatie   Voorwaardelijke indexatie   Totale Indexatie    Stijging van de prijzen 
1-1-2024 0% 0% 0% -0,4%
1-1-2023 0% 10,3% 10,3% 14,3%
1-1-2022 0% 3,42% 3,42% 3,42%
1-1-2021 0% 0,47% 0,47% 1,22%
1-1-2020 0% 2,52% 2,52% 2,72%
1-1-2019 0,52% (25%) 1,58% 2,10% 2,10%
1-1-2018 0,33% (25%)   0,81%       1,14%         1,33%   
1-1-2017 0,20% (50%) 0,02% 0,22% 0,40%
1-1-2016 0,33% (50%) 0,13% 0,46% 0,66%

Vanaf 1-1-2021 is voor gepensioneerden, slapers en actieven de 'stijging van de prijzen' de volledige prijsindex. Beiden over de periode oktober-oktober.  

Als we een tekort hebben, nemen we - indien nodig - één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet volledig mee met de stijging van de prijzen.
 • Uw premie gaat omhoog.
 • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg maakt onder andere de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Via Huntsman Holland B.V. neemt u deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68ste jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het bruto loon, tot een maximum van €128.810 (2023), minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 50.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 35.000. Dat is € 656,25 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

 

Partner- en wezenpensioen

Werkt u bij Huntsman Holland B.V. en overlijdt u als actieve deelnemer van het pensioenfonds? Dan krijgt uw partner een partnerpensioen en krijgen uw kinderen een wezenpensioen. Ook de jaren dat u nog pensioen zou opbouwen tot aan uw pensioendatum tellen mee voor de hoogte van het partner- en wezenpensioen.
Bent u een gewezen deelnemer van het pensioenfonds dan blijft het nabestaandenpensioen dat u tot eind 2019 heeft opgebouwd onveranderd.

Bent u gepensioneerd? Dan ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Welk partnerpensioen er verzekerd is.

Er is voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen een wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot de leeftijd van 18 jaar van het kind. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

U kunt op uw pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen laten omzetten naar een partnerpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen dan lager wordt.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of <een of meer> minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Een overlijden van een deelnemer die in Nederland woont hoeft niet gemeld te worden aan het pensioenfonds. Deze informatie ontvangen we rechtstreeks van de Rijksoverheid. Een overlijden van een deelnemer in het buitenland kunt doorgeven via de contactpagina.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op <gedeeltelijke> voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u in het pensioenreglement.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Hoe bouwt u pensioen op?

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw AOW-leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw pensioenleeftijd als u tot dat moment bij de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd in de banen die u heeft gehad.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw Huntsman Holland B.V. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. 

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele bruto loon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1.875% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1.875% aan ouderdomspensioen op.

Stel: u verdient € 50.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 35.000. Dat is € 656,25 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. U betaalt 2,8% (2024) en uw werkgever betaalt 27,7% (2024). In feite is de premie de prijs van uw pensioen.  Uw werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan het pensioenfonds. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw bruto loon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Verandert u van baan? De hoogte van uw opgebouwd pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt.

Is uw opgebouwd pensioen hoger van €592,51 per jaar (2024) dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag. 

Is uw opgebouwd pensioen minder dan €592,51 per jaar (2024) dan zorgt Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg er voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg checkt daarom jaarlijks bij www.pensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoer dan blijft uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. 

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.

Extra pensioen opbouwen

Bij Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg is het niet mogelijk extra pensioen op te bouwen naast uw verplichte pensioenopbouw. Dit komt doordat in de verplichte pensioenopbouw al fiscaal maximaal wordt opgebouwd.

Nettopensioen

U bouwt pensioen op over het salaris tot € 137.800 (2024) min het drempelbedrag. Verdient u meer, dan kunt u er voor kiezen extra pensioen op te bouwen via een lijfrente of banksparen.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als u met pensioen gaat en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg als u komt te overlijden nadat u met pensioen bent gegaan.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer).

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met de keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden in het pensioenreglement.

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen te gaan op leeftijd 68 kunt u er voor kiezen om langer door te werken. (In overleg en met toestemming van uw werkgever) Als u dat wilt, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Daarnaast wordt de pensioenopbouw niet voortgezet als u doorwerkt. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op leeftijd 68. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment heeft u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.


Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn nog meer risico’s waar Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg vindt u elders op deze website.

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2024 iets minder kopen dan in 2023. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat niet of niet volledig kan worden geïndexeerd. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt.

De afgelopen jaren heeft Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg de pensioenen als volgt geïndexeerd: 

Gepensioneerden en slapers

 Jaar  Voorwaardelijke Indexatie       Stijging van de prijzen 
1-1-2024 0% -0,4%
1-1-2023 10,3% 14,3%
1-1-2022 3,42% 3,42%
1-1-2021 0,47% 1,22%
1-1-2020 1,61% 1,73%
1-1-2019 1,68% 1,68%
1-1-2018 1,09%  1,34% 
1-1-2017 0,03% 0,35%
1-1-2016 0,18% 0,44%
1-1-2015 0,40% 0,75%
1-1-2014 0,50% 0,90%
1-1-2013 0% 1,98%
1-1-2012 0% 2,30%
1-1-2011 0%  1,40%
1-1-2010 0,1%  0,40% 
1-1-2009 0%  2,53% 
1-1-2008 1,50%  1,48% 
1-1-2007 1,30%  1,30%

 

Actieven

jaar       Onvoorwaardelijke         Indexatie        Voorwaardelijke           Indexatie   Totale Indexatie    Stijging van de prijzen 
1-1-2024 0% 0% 0% -0,4%
1-1-2023 0% 10,3% 10,3% 14,3%
1-1-2022 0% 3,42% 3,42% 3,42%
1-1-2021 0% 0,47% 0,47% 1,22%
1-1-2020 0% 2,52% 2,52% 2,72%
1-1-2019 0,52% (25%) 1,58% 2,10%
2,10%
1-1-2018 0,33% (25%)  0,81%  1,14% 1,33%
1-1-2017 0,20% (50%) 0,02% 0,22% 0,40%
1-1-2016 0,33% (50%) 0,13% 0,46% 0,66%
1-1-2015 Niet van toepassing in verband met eindloonregeling Niet van toepassing in verband met eindloonregeling    

Vanaf 1-1-2021 is voor gepensioneerden, slapers en actieven de 'stijging van de prijzen' de volledige prijsindex. Beiden over de periode oktober-oktober.  

 

 

 

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.

Het is nog nooit voorgekomen dat Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg de pensioenen heeft moeten verlagen.

Welke kosten maken wij?

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg en wordt het vanaf uw pensionering aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.
Wilt u een offerte voor een waardeoverdracht aanvragen? Dat kan gemakkelijk door een digitaal formulier in te vullen. Klik daarvoor op : Waardeoverdracht, en log veilig in met uw DigiD. 

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op <gedeeltelijke> voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook kunt u recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat of een samenlevingsovereenkomst aangaat.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Nederland is voor uw pensioenregeling hetzelfde. Wij krijgen hierover automatisch een bericht van de Basisregistratie Personen. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar uw pensioenuitvoerder. Meer informatie hierover leest u in het reglement.

Wilt u uw partner aanmelden? Dat kan gemakkelijk door een digitaal formulier in te vullen. Klik daarvoor op : Partner aanmelden, en log veilig in met uw DigiD. 

Let op: als u in het buitenland woont en gaat trouwen of trouwt in het buitenland dan dient u dat door te geven aan ons Pensioenfonds. Dat kan gemakkelijk door een digitaal formulier in te vullen. Klik daarvoor op : Direct regelen, en log velig in met uw DigiD.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt of een samenlevingsovereenkomst beëindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken. De afspraken die u met uw ex-partner maakt over ouderdomspensioen en partnerpensioen kunt u gemakkelijk en veilig via een digitaal formulier doorgeven aan ons. Klik daar voor op : Scheiden, en log veilig in met uw Digid. 


Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg wel informeren. U kunt dit formulier daarvoor gebruiken, dat zowel door u als uw ex-partner ondertekend moet worden.
Let op: ook ongehuwd samenwonenden met een notariële overeengekomen samenlevingscontract kunnen recht hebben op partnerpensioen.

Kijk voor meer informatie in het reglement.

Eindigt uw samenwonen? Geef dat dan gemakkelijk en veilig via een digitaal formulier door aan ons Pensioenfonds. Klik doorvoor op : DirectRegelen, en log veilig in met uw DigiD.

Als u verhuist naar het buitenland of terug keert naar Nederland

Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg daarover informeren.
Dat kan gemakkelijk door een digitaal formulier in the vullen. Klik daarvoor op : Verhuizen, en log veilig in met uw Digid. 

Bent u gepensioeneerd en woont u in het buitenland? Dan kunt u gemakkelijk en veilig via een digitaal formulier jaarlijks uw bewijs van leven (attestaie de vita) doorgeven aan ons pensioenfonds. Klik daarvoor op: Direct regelen, en log veilig in met uw DigiD. 

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op naar Mijnpensioenoverzicht.nl te gaan.

Als u vragen heeft

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg, te bereiken via de info op het contactformulier.

Laag 3 van Pensioen 1-2-3 heeft, anders dan laag 1 en laag 2, geen vast format. Laag 3 bestaat uit documenten die de deelnemer gedetailleerde informatie geven over de pensioenregeling en de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg. 

Reglementen en Jaarverslagen         Overige documenten

Pensioenreglement 16-9-2021

Pensioenreglement 25-1-2021

Pensioenreglement 14-9-2020

Pensioenreglement 10-12-2019

Pensioenreglement 11-9-2018

Pensioenreglement 2018

Pensioenreglement 2016

Pensioenreglement 2015 

Pensioenreglement 2006

Pensioenreglement 2003

Reglement (VO) Verantwoordings Orgaan 2022

Statuten

Uitvoeringsovereenkomst

Aanvulling maart 2011

Aanvulling april 2012 

Privacyverklaring

Klachten en geschillenregeling

Gedragscode Vernieuwd  april 2023

Beloningsbeleid

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische Nota)  Vernieuwd 6-12-2023

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen(MVB) Pensioenfonds Huntsman (Nieuw 15-9-2023)

Jaarverslag 2023 (nieuw 25-6-2024)

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015 

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012 

Jaarverslag Verantwoordingsorgaan, dit jaarverslag is onderdeel van het Jaarverslag vanaf 2018.

 

Beleggingsplan 2023

Betrokkenheidsbeleid (vernieuwd juni 2022)

Pensioenvergelijker 2021

Pensioen123 als PDF, Laag 1

Pensioen123 als PDF, Laag 2

 

 

 

 

Heeft u een vraag?

Bel of stuur een email.

Contactgegevens